Blog

« Indietro

Kiem tra xet nghiem cung tri benh lau uy tin o benh vien Ha Noi

Lau la mot trong Nhung Can benh Co nguy co Don gian Lay lan qua duong tinh duc. Lau Gay ra Vi Vi rut gram am neisseria gonorrhoeae hay con goi la Benh lau cau.Benh Lau Co nguy co Lan truyen truc tiep Tu nguoi nay sang nguoi Bat thuong Khi ma Tiep xuc duong mieng, Bo phan sinh duc hay hau mon. Luc chung ta Hoat dong Tai Nhung Khu nhu ho boi, ngoi chung bon cau cung Co kha nang Mac Lau.

Phan lon nguoi Ban khoan khong biet Kiem tra Benh lau Tai dau Uy tin Cung khong mat Thoi ky cho doi nhu Tai trong Nhung Phong kham dong duc. Nhung ban Co kha nang Tim hieu dia chi trung tam Cham nom suc khoe Ha Noi Tai Ha Noi. Ban dang Thac mac chua biet Kham ky cang Lau Tai dau yen tam Cung voi Chat luong. Hay Toi Tuc khac Voi trung tam Cham soc suc khoe Ha Noi. Cung Van de ung dung Nhung Ky thuat Cach dieu tri Tien tien Nham mang lai Hieu qua cao Giup Tiet kiem Thoi diem Cung Tiet kiem Nhung Phi Cach chua khong dang Da co.

Trung tam Khong chi Dang co Doi ngu y Chuyen gia chuyen khoa Kinh nghiem cao ma con Da co may moc Tien tien Giup Cam nhan benh Nhanh chong.

Quy trinh Kham ky cang Tri Lau dat chuan Ha Noi

Tri benh lau o dau la Viec Can thiet Giup Nguoi benh xac dinh duoc chinh xac Muc do benh cua Chinh minh Nham Dang co Nguyen tac Cach dieu tri phu hop. Vay Phac do Kham can than Lau bao gom Cac gi?

1. Dang ky dat hen truc tuyen

Viec dat hen Kham Giup Nguoi bi benh khong Can phai cho doi, xep hang Su dung so Kham ky cang nhu Tai Cac Benh vien cong hay Mot so Phong kham La. Thong qua do, Nguoi nhiem benh Co the chu dong sap xep Thoi gian, Lua chon Bac si Chua tri Va Giam bot Thoi ky Cung voi cong suc hon. Dac biet, Bien phap De Nguoi mac benh dat lich Tham kham Lau gom:

2. Tham kham lam sang

Day la buoc dau trong Kham ky cang Lau. Chuyen gia chuyen khoa se hoi tham ve Dau hieu benh, thoi quen Quan he tinh duc, tien su benh ly,…dua vao do, Bac si se Cam nhan De dua ra chi dinh Xet nghiem cho Da tung Muc do.

3. Kham Lau

Van de Xet nghiem Lau la vo Voi Cap thiet, Giup cho dua ra Ket luan chinh xac Dang co dang Bi mac Lau hay khong Cung Neu Mac thi Benh lau dang O Tinh hinh nao. Do do, Bac si chuyen khoa se chi dinh Cach thuc Tri phu hop nhat.

Nguoi mac benh se duoc Thuc thi Thuc thi Cac Kham co ban nhu:

Kham dich nieu dao

Kham mau

Xet nghiem Nuoc tieu

Nhung Nguyen tac Xet nghiem Lau co ban duoc Su dung la:

Nguyen ly Xet nghiem nuoi cay: nuoi cay Lau cau trong moi truong Dung thayer- martin. Thanh qua nuoi cay Lau cau duong Dac tinh thi Bi mac benh.

Phuong phap nhuom gram am (-): Nhung Chuyen gia se Dung dich nieu dao (o nam gioi) hoac am dao (o nu gioi) nhuom benh pham soi tuoi Cung tim Nhung cau Virus bat mau gram am. Neu nam trong Va Ben ngoai bach cau da nhan trung Tieu chuan thi chac chan da Lay Benh lau.

Nguyen ly Kham pcr: Dung dich tiet nieu dao (nam gioi), am dao – co tu cung (nu gioi). Benh pham duoc giu O nhiet do -70ºc cho Den Khi tach adn. Day la Lieu phap Kham moi Voi do dac hieu cao Cung voi chi Cac Benh vien chuyen sau moi Su dung duoc.

4. Thuc hien Tri Lau

Khi da xac dinh chinh xac duoc Tinh hinh Lau, Tuy theo Tung Tinh trang, Bac si chuyen khoa se dua ra Phuong an Chua phu hop nhat.

Hien gio, Cach thuc Cach chua Lau Hien dai nhat, duoc Cac Bac si tu van Chia se cao Va khuyen Dung la Bien phap dong tay y ket hop vat ly Chua lieu:

3 khong: khong Dau, khong Xuat huyet, khong Nham lai seo Can khong Tac dong Di den Nguy co sinh san.

Don gian cao: tieu diet triet Nham Viem nhiem Benh lau ma khong Tac dong Di Vung lanh Dac tinh, Tang Hieu qua Chua len Di toi 99%, Giam So truong hop tai phat con duoi 1%.

Chua nhanh: Giai doan Chua tri ngan, Benh nhan hoi phuc Nhanh chong.

Phong tranh bien chung: kich thich Su tuan hoan mau, Bo sung suc de khang, he mien dich cua co the, Boi vay Ngan ngua He luy Va tai phat benh.

Gia Kiem tra Lau het bao nhieu tien?

Kham Tri Benh lau Da co dat khong cung la Cau hoi cua khong it Nguoi co benh. Song, Gia Kham Chua tri Benh lau het bao nhieu con Tuy vao Rat nhieu yeu to, Ro rang la:

Chi phi Kham ky cang lam sang

Mien Phi 300k Kham ky cang lam sang.

Goi Xet nghiem Benh xa hoi chi Cung voi 325k(gia goc 680k)

Benh nhan duoc Giai dap Phi Cu the Da tung hang muc truoc Luc Kham can than

Luu y: uu dai so luong Dang co han Va chi Su dung Voi Cac Nguoi mang benh dat lich Kham ky luong truoc trong ngay.

Phi Xet nghiem Lau

Nguoi co benh se duoc chi dinh lam Mot vai Kham Nham xac dinh chinh xac Tinh hinh Lau. Nhung Chuyen gia chuyen khoa se tan dung Nhung Kiem tra Can thiet Nham Giup cho Nguoi mac benh Tiet kiem Chi phi hon.

Gia Tri Benh lau

Benh lau duoc Nhan dien som, Giai doan cap Tinh thi Dieu tri nhanh khoi hon, do ton kem hon.

Chua muon, Muc do man Tinh kem theo Bien chung thi Dieu tri Kho hon, ton kem Nhieu Gia hon.

Dac biet, Khi dat hen truc tuyen qua hotline 0243.3131.999, Nguoi co benh se duoc nhan uu dai Kiem che Lien 50% Gia Tieu phau Cach chua.

Tuy nhien, Khi chua Kham can than, Khong co mot Trung tam y te nao Co kha nang dua ra duoc Ro rang muc Phi Cach chua Benh lau la bao nhieu. Do vay, ban than men, Nham biet chinh xac Gia Tham kham Cach chua Benh lau O ban het bao nhieu, ban Can Di toi Benh vien Nham Co kha nang Kham can than truc tiep cho ban, Vi vay se dua ra Cach Chua Cung voi muc Gia Ro rang Den ban.

Xet nghiem Lau trong Phong thi nghiem

Dang co 3 Kieu Xet nghiem duoc Ap dung Nham Nhan biet Benh lau trong De phong thi nghiem, moi Nguyen tac Deu Dang co Cac mat loi ich Va Kiem che. Luc truoc, Cac nha Nghien cuu van Deu Ap dung hai Phuong phap la nhuom gram Va nuoi cay Viem nhiem. Nhung Hien gio, nguoi ta da phat trien them mot Phuong huong Kiem tra moi Co ten “xet nghiem khuech dai axid nucleic” (naat). Kiem tra nay Co kha nang Giup cho cung cap them bang chung di Lay lan cua Viem nhiem Lau.

Lay mau Xet nghiem Benh lau Thuong rat Nhanh chong, chang han nhu Su dung mau Nuoc tieu bang coc, Lay mau dich tiet Tai am dao, nieu dao, hau mon… Doi Khi Kham benh lau o dau tot nhat Ha Noi se Su dung tam bong De Dung mau te bao Tu Cau be, co tu cung, nieu dao, hau mon hoac co hong.

Khuech dai axit nuleic (naat)

Naat la Cach Kiem tra di Truyen nhiem duoc phat trien lan dau tien vao nam 1993. Day la Nguyen tac Kham duoc de nghi cho Lau tiet nieu Va sinh duc Tai vi Qua trinh Ngay lap tuc Va do chinh xac cua no.

Trong Giai phap nay, Thay the La do tim kiem Nhiem trung Gay benh chinh, naat se xac dinh Cac gene cua Loai n. Gonorrhoeae Gay ra Benh lau bang Nguyen ly Lay Cac chuoi dna cua Nhung Chung Viem nhiem Khoang mau Nuoc tieu, am dao, co tu cung hoac nieu dao (o nam gioi). Sau do, Bac si chuyen khoa se Thuc thi Anh huong nhiet len Cac mau nay. Luc do, Cac soi dna Nhiem trung sao chep lai Rat nhieu lan cho Di Khi so luong dna len Di mot ty ban. Vi vay, Cac Bac si tu van Thuc thi tim kiem mau dna cua Vi rut Gay benh.

Bang Hinh thuc truy tim vat lieu di Lay cua Vi khuan, naat Co kha nang mang lai Ket qua chinh xac cao trong Co vai gio. Nguoi mang benh se nhan duoc Thanh qua Xet nghiem Ngay tuc khac trong Tam 2-3 ngay.

Tuy trung tam kiem soat Cung voi Phong ngua dich benh (cdc) khuyen nghi Dung naat Nham Nhan biet Virus Benh lau O truc trang Cung voi co hong, Nhung, cuc quan ly Do an Va duoc pham van chua phe duyet cho Van de Dung Hinh thuc nay.

Nuoi cay Viem nhiem

Kiem tra Lau

Nuoi cay Viem nhiem Da co Nhe nhang cao trong Viec Nhan dang Benh lau Tai Bo phan sinh duc, truc trang, mat hoac co hong. Sau khi Lay mau O Noi nghi ngo, Cac mau nay se duoc nuoi cay trong moi truong phu hop De phat trien Khuan n. Gonorrhoeae. Neu nhu Dang co Qua trinh Tang truong thi Hieu qua nhan duoc la duong Dac diem. Trong Tinh huong Chua co Qua trinh Tang truong cua Nhiem trung, Hieu qua se am Tinh.

Nuoi cay cung duoc Dung Nham xac dinh xem Khuan Lau Dang co khang Cung voi Bat cu Loai thuoc khang sinh nao khong. Van de lam nay rat Quan trong trong Viec Tri Benh lau cho Nguoi mac benh, Tuyet doi la Nhung Nguoi bi benh Lau dang trong Tinh hinh Bi mac He luy Lay Den Hau nhu Co quan (dgi).

Nguyen tac nuoi cay dem lai Hieu qua chinh xac nhat ve Lau. The Song, Boi Virus Lau rat nhay cam Cung voi nhiet do Cung moi truong, Hinh thanh Van de nuoi cay rat Kho Cung Thuong dem lai Thanh qua sai Neu Co Bat ke sai sot nho nao trong Qua trinh nuoi cay. Thanh qua cua Phuong thuc Kham nuoi cay se mat Tu 5-7 ngay.

Nhuom gram

Xet nghiem Lau

Nhuom gram la Ki thuat Su dung Loai thuoc nhuom Dac biet, nhuom Nhung Doi tuong cua Vi rut De chung Noi bat len Luc Xem xet duoi kinh hien vi.

Nhuom gram la Hinh thuc Xet nghiem Nhanh chong Nham Phat hien Virus Benh lau Tai Dan ong. Mau Lay Kham cua Phuong an nay Thuong xuyen la mau Tai nieu dao hoac mau Nuoc giai dau dong (khoang 20-30ml).

Nguoc lai, nhuom gram lai kem chinh xac hon Doi voi Nguoi phu nu Boi vi nong do cua Vi khuan n. Gonorrhoeae Luon Lay nhiem toa ra Hau nhu Noi, Can phai Khi nhuom se vo tinh nhuom Luon So nhieu Kieu Khuan Khong binh thuong, bao gom ca Viem nhiem Da co loi. Thong thuong, Hieu qua Kham nhuom gram se Dang co trong 2-3 ngay.

Cach dieu tri Lau O nha

Theo Cac Bac si, Nhung Cach chua Lau O nha Deu duoc Ap dung Nham Giup lam Kiem che Hien tuong cua Benh lau Cung voi Giup day nhanh Qua trinh Cach chua benh. Mot Giai phap Chua Benh lau Tai nha Thuong xuyen duoc Su dung la:

1. Cach dieu tri Benh lau bang giam tao

Giam tao la nuoc tao nghien len men Co chua Nhung Doi tuong nhu magie, loi Khuan, acid axetic, Cung voi Nhung enzym.

Trong do, acid acetic Da co cong dung Giup diet Vi rut, Giup cho Bo sung Nguy co Sinh hoat cua co loi Viem nhiem, dieu chinh nong do ph cua co the…

Ap dung giam tao Nham Cach chua Benh lau cung la mot trong Cac Phuong thuc duoc Phan dong nguoi Su dung.

Cach su dung:

Su dung 1 mieng gat sach, Ve sau tham dung dich giam tao len Khu vuc da Nhiem benh.

Ngoai ra, Co nguy co Thay the cho xa Phong bang Giai phap pha 1 muong giam tao Cung voi 5 ly nuoc sach Nham Ve sinh hang ngay.

2. Cach chua Benh lau bang toi

Toi cung la mot trong Cac vi thuoc Co kha nang Chua Benh lau. Theo quan niem dan gian, so di toi duoc Ap dung De Cach dieu tri benh La do toi Co nguy co sat trung, sat Viem nhiem, tieu Nhiem trung, thanh nhiet, giai doc, tieu Mun, tieu dom, thong khieu…

Theo Nghien cuu khoa hoc, toi la Thuc pham giau vitamin a, b, c, n Cung voi Nhung khoang chat Cap thiet cho co the nhu canxi, photpho, magie…

Tuyet nhien, toi con chua 3 hoat chat chinh Do la allicin, ajoene Va diallyl sulfide. Trong do, allicin duoc xem la chat Dang co kha khang Viem nhiem tu nhien Giup cho diet Khuan, diet Vi rut Gay ra benh, sat trung Cung chong Vi khuan tot.

Cach su dung:

Hinh thuc 1: gia nat vai nhanh toi vat Dung nuoc, Sau day Su dung bang gac tham nuoc toi dap len Vung Khuan Tai vi Lau, Nham qua dem. Khi da ngu day thi thao gac ra Roi rua sach bang nuoc.

Huong 2: Dung vai mieng toi gia nat, Sau do cho vao mot chiec khan sach dap len Khu vuc Bi Benh lau, giu trong 1 – 2 tieng thi Lay ra rua sach bang nuoc.

3. Cach dieu tri Benh lau bang cay cho de

Trong duoc dien, cay cho de con duoc biet Den Cung ten goi diep ha chau, la Can cay Moc dai, la hinh tron Noi doi xung Cung voi nhau thanh 1 phien la dai, Tai duoi phien Co qua nho hinh tron. Cay cho de vi dang, Da co Tinh mat Co tac dung giai doc, an than, loi tieu, mat gan.

Phuong huong su dung:

Su dung 1 nam la cay cho de rua sach phoi kho, Co kha nang ket hop Cung nho noi, xuyen tam sac Voi Uong Dung.

4. Chua Benh lau bang cay nha dam

Nha dam hay con goi la lo hoi la thao duoc Da co chua Nhieu Thanh phan hoa hoc nhu vitamin, khoang chat Cung voi Cach thuc chat Bat binh thuong nhu aloe-emodin, iso-aloin, b-aloin…

Nha dam Da co tac dung khang Vi khuan, Giup cho tieu diet ky sinh trung Ho tro lam lanh Cac vet Vi khuan, vet thuong Ben ngoai da.

Do la Ly do ma nha dam Co the lam diu Cac con Ngua ngay Va cai thien Hien tuong Viem nhiem da lo loet Vi Vi rut Benh lau Gay.

Huong su dung:

Lay mot la nha dam tuoi, rua sach, bo phan vo, tiep do Lay phan thit cua nha dam boi truc tiep len Khu vuc da Truyen benh

Thuc hien Luon dan moi ngay se Giup cho cai thien Hien tuong Vi rut, Giup Ngua ngay Vi benh Gay ra.

5. Chua Lau bang mang cut

Theo Tham khao y khoa cho Thay rang trong mang cut Co chua Toi 40 Loai khang the xanthones thien nhien.

Trong Thanh phan an duoc cua mang cut cung rat giau Cac duong chat nhu chat dam, beo, photpho, calcium, chat xo, carbonhydrate, vitamin… Cac Doi tuong nay Co tac dung chong Nhiem trung, Han che mui hoi, Cham nom Cach dieu tri Ngua ngay Phia ngoai da, Giam huyet ap, cai thien Giai doan da day…

Phia ngoai ra, mang cut con Deu duoc Su dung Nham Cach dieu tri Benh lau Tai nha.

Phuong an su dung:

Mang cut Chon qua chin, dep chi Dung phan thit, bo phan vo, Roi ep Su dung nuoc Su dung moi ngay

Nen kien tri Thuc thi trong Thoi ky dai se Giup cai thien Trieu chung benh.

6. Chua Benh lau bang mat ong

Mat ong duoc biet Den la Thuc pham Co cong dung khu trung, chong Viem tu nhien, la Phuong huong lam lanh So dong Can vet thuong tren da.

Su dung mat ong Luon Co the Giup cho Cham soc Dieu tri Benh lau Tuy khong Can Cach chu Dieu tri Tuy nhien van dem lai Vo so Nhanh chong tich cuc.

Cach thuc su dung:

Pha mat ong Cung voi nuoc am, Su dung moi buoi sang se Giup cho Nang cao suc khoe

Chua Benh lau Tai dau Ha Noi Uy tin Chat luong

Ban dang muon tim kiem Dia chi Xet nghiem lau o dau Ha Noi Dam bao O Ha Noi, ban Co the Tim hieu Benh vien da khoa Ha Noi.

He thong y Bac si chuyen khoa gioi

Phong kham Ha Noi la Dia diem quy tu He thong y Chuyen gia gioi Cung voi Phan nhieu nam Chuyen mon Kiem tra Dieu tri Benh lau.

Cac Chuyen gia cua Co so y te Thuong Tung cong tac Tai Nhung Benh vien lon trong nuoc Cung Phia ngoai nuoc. Co kien thuc sau rong cung nhu am hieu sau ve Thac mac Chuyen mon, nam chac duoc Phac do Kiem tra Cach dieu tri Lau.

Cac Bac si chuyen khoa cua Phong kham Ha Noi Luon Co nguy co Nhan biet Va dua ra Quy trinh Cach chua chuan xac theo Ban chat rieng cua Tung Nguoi mac benh.

Phia ngoai ra, Cac Bac si cua Co so y te Luon duoc Tang Chuyen mon Trinh do. Thuong xuyen lam Viec Thuong Da co tam huyet, nhiet tinh, tan tam Cung voi Nguoi nhiem benh.

Bien phap Dieu tri Lau Don gian

Ngay nay, Benh vien da khoa Ha Noi Ha Noi hien dang Su dung Ky thuat phuc hoi lien ket gen dha Nham Dieu tri Benh lau. Phuong an Tri benh Lau nay Co the Khac phuc duoc Nhung Phong tranh cua Cac Cach thuc Tri benh Lan truyen thong nhu Chua bang tia laser, ap lanh, Ap dung thuoc.

Phuong an dieu tri:

Nho Trang bi Tham kham khoa hoc Giup cho Kham dinh Dac diem, dinh luong, dinh vi Viem nhiem Benh lau. Tuyet doi Cong nghe dha Giup lam Roi loan cau truc gen adn cua Virus Lau cau. Khien Vi rut Benh lau Viem nhiem khong Co the Hoat dong Cung Gay benh.

Diem manh cua Hinh thuc Tri Benh lau bang dha:

Nhan thay khoa hoc, ket hop Ki thuat gen Giup Cham nom Chua dut diem benh.

Kiem nghiem chuyen nghiep Dac diem cua Vi rut Vi rut Lau, Giup cho tieu diet duoc tan goc mam benh.

Uc che Lau cau Vi rut Tang Kha nang phan Doi te bao, Giup cho chuyen hoa chuoi gen adn, Kiem che Nguy co benh tai phat.

Thoi gian Cach chua benh Ngay lap tuc, Giup Tiet kiem Thoi ky cua Nguoi mang benh.

Tri an toan, khong xay ra Bien chung Nguy hai cho Nhung Co quan lan can Khi Cach dieu tri.

Ngan chan Kha nang benh tai phat La do Cong nghe dha , Giup kich hoat he mien dich cua co the.

Gia Kiem tra Cach chua Lau hop ly

Benh vien da khoa Ha Noi Luon niem yet cong khai, minh bach Chi phi Cach dieu tri Benh lau. Deu dat quyen loi cua Nguoi bi benh len Chu yeu, Do la Can nguyen Nhung khoan thu Thuong duoc Chuyen gia Giao tiep, thong nhat Cung Benh nhan truoc Luc Thuc thi Cach chua.

Tong dai tu truc tuyen mien Phi

Tong dai Tu van truc tuyen mien Gia duoc Co so y te Sinh hoat 24/7 Cung voi Doi ngu chuyen vien Tu van Da co Trinh do Trinh do cao.

He thong Giai dap Cung voi Ky nang Tra loi chuyen nghiep Giup cho dua ra cho Benh nhan Nhung loi khuyen huu ich.

Moi thong tin cuoc tro chuyen Voi Nguoi mac benh Thuong xuyen duoc Chat luong duoc bao mat an toan Tuyet doi cho Nguoi bi benh.

Dia chi ha tang khang trang

Phong Xet nghiem, Phong tranh Thu thuat, Phong tranh nghi duong, Phong tranh cho cua Phong kham Deu duoc chu trong dau tu, nang cap lien tuc.

Benh vien Da co quy mo Benh vien rong lon, Dac biet Uy tin vo trung Dac biet.

Ben ngoai ra, Nhung Trang thiet bi cua phong kham da khoa gan nhat Luon duoc mua moi Giup cho Su Kham ky luong Dieu tri Benh lau dat Thanh qua chuan xac.

https://www.wishlistr.com/congdongxahoi/

https://www.phs.moh.gov.cy/web/bacsihanoi/phong-kham-kiem-tra-xet-nghiem-cung-voi-chua-lau-o-ha-noi-tot

https://congdongxahoi.reblog.hu/co-so-kiem-tra-va-tri-benh-lau-tot-o-ha-noi

http://sodulich.tphcm.gov.vn/web/suckhoexanh/health/-/blogs/benh-vien-kham-xet-nghiem-cung-voi-tri-lau-tai-ha-noi-tot-nhat

https://groups.google.com/g/phongkhamhanoi/c/v3sS2C_W2K4

https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=5989

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6170

https://www.tayninh.dcs.vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?ItemID=2169

http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=10360

https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6760

https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=benh-vien-kham-xet-nghiem-cung-voi-chua-tri-lau-o-ha-noi-tot

https://www.paperpage.in/read-blog/40228

https://bigkis.com/read-blog/36188

https://www.easyfie.com/read-blog/768982

https://www.larche.org/en/web/liferay/extranet/-/message_boards/message/3393793

http://www.amchp.org/Calendar/Lists/MCH%20EVents/DispForm.aspx?ID=748

https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?ID=11162

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=/Foros/Lists/Discusion+de+comunidad/Phongkhamxetnghiemchuabenhlau

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11857

http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=4664

http://ttttgdsk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1299

http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=2433

http://bvdk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=3406

https://www.dmidcroms.com/CRS/Lists/DMIDCROMS%20Resources%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2890

https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=5952

http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=6489

 

Commenti