Blog

« Indietro

Benh vien co so kham nam khoa dam bao tai Ha Noi

Du, ngay nay ti le bi cac benh nam khoa hang nam van tang cao, song khong nen ai cung y thuc duoc viec di den kham ky cang benh dinh ky. Van de kham ky cang nam khoa co kha nang giup moi nguoi nam cu the muc do suc khoe sinh san cua ban than, cung voi do som nhin thay cung voi da co huong giai quyet dung luc.

Theo khao sat cua bo y te dang co toi 20% benh o nam gioi bi nhung nam khoa. Nhu bay gio, tinh hinh o truyen moi truong ngay cang nang cao cao va van de tinh duc thieu kiem soat thi con so khong nhung ngung lai tai do. Nam gioi thuong xuyen hoac chu quan va it chu y den cau hoi nay. Ho thuong ngai ngung nen khong di den kham ky cang. Ho so mac treu, bi mac che cuoi boi vi chi co sinh ly yeu moi hoac toi kham. Vay phai nen neu nhu dau hieu benh tai tinh huong tram trong ho moi toi cac benh vien benh nam khoa.

Hang ngay, nguoi nam gioi lien tuc da co nhung tiep xuc voi moi truong doc hai, gap ap luc cong van de, tai chinh, gia dinh,… can phai se thay rat nhieu nhung thac mac truc trac trong kha nang sinh ly, the trang sinh san ma khi lo la, bi mac chu quan co the tac dong sau sac den hanh phuc gia dinh. Do do, ban can kham can than benh chuyen khoa nam dinh ki 6 thang/1 lan de an toan the trang la tot hon het.

Kham ky luong benh nam khoa la kham ky cang cac gi?

Kham ky cang benh nam khoa bao gom: kham can than benh nam khoa tong quat, kham bo phan sinh duc cung voi xet nghiem, kiem tra nhung chi so trong co the.

Kham benh nam khoa tong quat: nam gioi duoc xet nghiem tong the, so bo toan bo co the gom co chieu cao, can nang, huyet ap, o bung, nhip tim,... Dong thoi, benh o nam gioi can trao doi voi bac si tu van ve tinhnh trang suc khoe, tieu su benh lien quan den bo phan kin hoac cac benh li bat thuong trong co the (neu co).

Kham can than co quan sinh duc: bac si tu van kiem tra phia ngoai co quan nhay cam nham buoc dau nhin thay viem nhiem loet, u cuc, dai hay bao quy dau bi hep, vet san tai tinh hoan va mot so van de khac khac.

Xet nghiem: benh o nam gioi nen thuc thi kham mau, nuoc dai, dich nieu dao, mot vai nguoi nen xet nghiem mau te bao khoi u cuc o co quan sinh duc,... Van de xet nghiem co kha nang giup bac si chan doan chinh xac hon, nhin thay nhung benh lien quan den he tiet nieu kin nam nhu benh viem nieu dao, tiet nieu, bao da quy dau, benh lay lan qua duong tinh duc,...

Kham benh chuyen khoa nam la mot buoc het suc quan trong, can thiet trong cham soc the trang o nam gioi giup nhan ra som nhung thuong ton, dung luc de phong, phong ngua cung dieu tri truoc neu benh dan toi he qua nghiem trong.

Benh o nam gioi phai den kham benh ly nam khoa dinh ki 6 thang/lan hoac di kham can than ngay khi nhan ra cac dau hieu khong binh thuong ben tren co the lien quan den viec di dai, sinh hoat tinh duc va bo phan kin.

Tham khao ve cach thuc kham ky luong nam khoa la dieu rat quan trong nham ban co kha nang nam duoc tuan tu nhung viec chinh minh co kha nang tien hanh. O benh vien da khoa quoc te nhan ai, cac chuyen gia thuc hien phuong thuc kham benh nam khoa qua cac buoc dien hinh nhu sau:

Buoc 1: hoi benh va kham can than tong quat

Cac chuyen gia co kha nang hoi tham mot cach thuc ro ret cung voi ro ret ve cac cau hoi nhu: tinh huong the trang hien nay, nhung benh ly da tung mac, nhung khac nguoi co benh bat gap phai, doi song tinh duc ngay nay.

Voi nhung truong hop benh o nam gioi da mac benh, chuyen gia chuyen khoa cung nen biet lich su ung dung thuoc, da ung dung bao lau ve sau, thuoc gi, dang co gap can nhung kich ung hay khong... Nham bac si tu van nam duoc.

Buoc 2: tien hanh kham bo phan nhay cam

Day cung duoc nhan xet la mot trong cac buoc quan trong cua thuc hien kham ky cang benh ly nam khoa. Nhung bac si co nguy co tien hanh kham can than co quan kin nham nhin ra xem co bat cu vet thuong, nhiem trung loet hoac xuat hien nhung khoi u nao khong?

Sau do, cac bac si chuyen khoa co nguy co tien hanh kiem tra tinh huong tinh hoan, xem da co dieu gi bat thuong hoac khong, dieu nay lanh han co kha nang anh huong lon den nguy co sinh san cua benh o nam gioi.

Buoc 3: huong dan cac kham can thiet

Van de lam xet nghiem co nguy co giup cho ban co nguy co dua ra duoc cac con so chinh xac, vi vay nhan xet duoc kha nang sinh san cua nam gioi. Mot so kham duoc nhung chuyen gia chi dinh thong thuong nhu: xet nghiem nuoc tieu, kham tinh dich do, dich nieu dao. Trong tinh huong nam gioi hinh thanh cac khoi u tai bo phan nhay cam thi phai tien hanh kham te bao nham xac dinh khoi u cu the la lanh dac tinh hay ac tinh.

Ngoai ra, viec kham benh chuyen khoa nam con giup cho benh nhan co kha nang nhan thay duoc co can phai nam gioi dang mac cac benh ly nguy hai thuong bat gap nhu: viem nhiem bao da quy dau, viem quy dau, viem nhiem tuyen tien liet, benh giang mai, sui mao ga, hiv…

Buoc 4: nhan thanh qua cung voi huong dan phac do chua ro

Sau khi da co hieu qua kham, nguoi benh duoc lang nghe nhung giai thich cua bac si tu van ve truong hop the trang cung voi boi vay ap dung quy trinh tri benh mot bien phap ro. Viec cach dieu tri thong qua cach thuc nao cung co kha nang duoc nhung chuyen gia chuyen khoa huong dan chi tiet cung voi ho tro cho nguoi nhiem benh hieu chi tiet nhat.

Mot so de y neu nhu den phong kham benh chuyen khoa nam

Nen chuan mac tam ly thoai mai truoc neu toi kham, khong phai ngai ngan ve cac ve thac mac nay ma hay manh dan, san se voi nhung bac si tu van ve cac hien tuong khong binh thuong tuong tu nhu vuong mac khi chua hieu chi tiet vuong mac.

Benh o nam gioi phai toi kham can than benh ly nam khoa dinh ky 3 – 6 thang/lan

De dat duoc ket qua cao neu nhu di kham ky luong, benh o nam gioi khong phai quan he tinh duc trong 48h, nhin an truoc neu nhu toi kham ky cang.

Can phai mac cac trang phuc hop li, don gian cho van de toi kham ky luong.

Tham khao thong tin cung voi lua chon di kham ky luong o cac co so y te, benh vien nam khoa uy tin, uy tin.

Can di kham ky cang nam khoa dinh ky tam 3- 6 thang/lan hay it nhat 1 nam/lan

Vua qua day la nhung thong tin tong quat, giup tat ca nguoi hieu ro kham ky cang benh chuyen khoa nam la kham ky cang nhung gi? Vi vay, se chuan bi mac tam sinh ly thoai mai nhat truoc khi toi kham ky cang de thanh qua nhan dien chinh xac va ket qua nhat.

Tai vi sao can toi kham ky luong benh chuyen khoa nam dinh ki?

Neu co dieu kien ve thoi gian, kha nang tai chinh, nam gioi can phai di kham can than benh nam khoa dinh ki nham bao ve, cham soc suc khoe cua chinh minh va ca nu gioi thay do chi di toi kham can than khi benh da xuat hien hien tuong nang. Van de toi kham can than benh ly nam khoa lien tuc dem lai nhieu loi ich cho nam gioi:

Phong benh: kham ky cang tong quat giup nguoi co benh nam duoc nhung chi so trong co the nhu huyet ap, mo mau, nuoc dai,... Nham nhan thay cac kha nang gay benh khong chi lien quan toi he bai tiet nieu nhay cam. Tu do, benh o nam gioi can da co che do hoat dong, dinh duong, luyen tap de day lui nguy co bi mac benh.

Nhin ra som: viec nhin ra som nhung benh li nhu vi khuan benh nam khoa, vo sinh - hiem muon, roi loan kha nang cuong duong, thay doi xuat tinh, yeu sinh li, benh lay lan qua duong tinh duc (lau, giang mai, benh sui mao ga,...) giup benh o nam gioi kiem soat duoc benh, ngan ngua hinh thanh he qua kho khan luong.

Tam li, trang thai tam ly thoai mai: nam gioi khong can lo nghi so nhieu ve nguy co bi mac benh, tam li tha long hon, tu tin hon nho di toi van de the trang duoc cham soc, kham lien tuc

Bao ve the trang cho nu gioi: cac benh li lien quan toi viem nhiem benh chuyen khoa nam, bao da quy dau cuc ky de anh huong den suc khoe cua nu gioi bang hoat dong tinh duc hinh thanh cac benh phu khoa, anh huong den kha nang sinh san.

Kham benh chuyen khoa nam o benh vien nao tot Ha Noi?

Ngay nay da co vo so dia chi kham cach dieu tri benh chuyen khoa nam, nhung, benh o nam gioi can lua chon kham ky luong o nhung phong kham y te dam bao, uy tin kham can than cach chua benh tot cung voi duoc nhieu nguoi nhan xet cao. Healthislife xin gioi thieu mot so phong kham kham can than nam khoa tot o Ha Noi de ban doc cung nguoi than co kha nang yen tam neu nhu den kham.

1. Phong kham da khoa thai ha

Dia chi: 11 thai ha, Ha Noi.

Benh vien da khoa thai ha la phong kham tu nhan chat luong duoc nhieu benh o nam gioi biet den va chon luc dang co nhu cau di toi kham ky luong.

Phong kham thai ha kham cung cach chua 12 chuyen khoa khac thuong nhau, trong do nam khoa la the manh, thong qua do, phong kham cuc ky dau tu, chu trong toi cong tac cai thien chat luong kham ky luong chua benh nam hoc, dap ung nhu cau cua ngay cang phan lon nguoi nhiem benh den kham ky cang tai day.

Co so vat chat o phong kham khang trang, sach co nguy co voi he thong benh vien chuyen khoa cung giuong benh thiet ke theo mo hinh phong kham khach san, giup cho nguoi benh thoai mai, thu gian. May moc trang bi toi tan, an toan an toan trong quy trinh kham ky luong tri benh.

Dam nhan cong tac kham cach chua benh chuyen khoa nam tai benh vien thai ha. Bac si da va dang dam nhiem chu yeu khu can thiet tai cac don vi chuyen kham ky cang cach chua benh chuyen khoa nam, dat duoc hau nhu thanh tuu:

Nguyen truong phong kham bai tiet nieu - nhay cam, benh vien viet duc

Bac si tu van chu yeu ve cac benh lan nhiem nhay cam o nam gioi

Vua roi 30 nam ky nang cach dieu tri nhung benh ly lien quan den toat nieu – sinh duc

Tham khao cung voi bao cao khoa hoc ve nam khoa: xuat tinh kem theo chay mau, benh roi loan cuong duong

Thanh vien hoi nam khoa viet nam cung voi hoi benh nam khoa Ha Noi

De duoc giai dap thong tin, uu tien la thu tuc cung voi kham ky luong theo gio hen, ban se dat lich hen kham ky cang benh nam khoa o benh vien thai ha qua healthislife.

Phong kham da khoa thai ha kham ky cang benh nam khoa

Benh vien da khoa thai ha la co so kham ky cang cach chua benh ly nam khoa tu nhan chat luong - anh: healthislife

2. Phong kham xanh pon

Dia chi: 12 chu van an, dien bien, ba dinh, Ha Noi.

Benh vien xanh pon la mot trong cac co so y te kham dieu tri benh truoc tien o Ha Noi dat tieu chuan chau au. Trung tam ki thuat cao va tieu hoa tai Ha Noi la noi chuyen cung cap dich vu chat luong cao trong kham cung cach chua benh ly nam khoa - toat nieu.

O canh viec kham cach chua cac benh chuyen khoa nam lien quan den da bao quy dau, viem tinh hoan, bi xuat tinh som, benh liet duong, benh truyen thong qua con duong tinh duc,... Phong kham xanh pon con tri benh ve viem duong toat nieu, soi than giup cho nam gioi thuan tien lua chon trong qua trinh di den kham ky cang.

Phong kham quy tu he thong y bac si tu van, bac si gom cac giao su hang dau the gioi truc tiep tra loi suc khoe cho nguoi nhiem benh, cac tien si, thac si giau kinh nghiem. Nguoi mang benh duoc kham ky cang dieu tri benh dam bao cao tuong duong cung voi thai ha tuc khac o trong nuoc.

Phong kham xanh pon co giai dap dat lich cho nguoi bi benh truoc luc den kham. Benh o nam gioi goi dien truoc, thong bao truong hop suc khoe de duoc nhan vien y te giai dap cung hen lich kham ky cang cung voi chuyen gia chuyen khoa. Can phai dat lich truoc giai doan toi kham it nha 1 ngay cung voi den som truoc thoi diem kham 15-30 phut nham lam thu tuc.

Phong kham xanh pon kham ky luong chua benh nam khoa dam bao

Benh vien xanh pon dat tieu chuan chau au ve kham ky luong tri benh - anh: bao moi

3. Benh vien y hoc co lay trung uong

Dia chi: so 22 cung voi 29 nguyen binh khiem, hai ba trung, Ha Noi.

Phong kham y hoc co lay nhiem trung uong la phong kham toi dau trong kham ky cang cach chua benh thong qua y hoc co lan. Benh vien y hoc co truyen trung uong kham can than cach chua benh da khoa, trong do nam hoc la chuyen khoa phong kham co the manh, da cach dieu tri thanh cong nhung can benh "kho noi" cho phan nhieu nam gioi.

Chuc nang chinh cua benh vien la ke thua, bo sung cung phat trien y hoc co truyen, ket hop nhuan nhuyen giua dong y cung tay y, hinh thuc dung thuoc va khong ung dung thuoc de nang cao hieu qua kham ky luong chua benh, nang cao kha nang dieu tri thanh cong. Xung quanh viec su dung thuoc, nam gioi co nguy co ap dung cac nguyen ly khac la nhu cham cuu, duong sinh,...

Cung he thong chuyen gia gioi, tan tinh, co so vat chat tan tien, dong bo, phong kham da tri cho rat nhieu nam gioi mac nhung benh chuyen khoa nam nhu benh roi loan cuong duong, yeu sinh li, mat can bang xuat tinh, vo sinh, man duc nam, bien doi di dai vi u xo lanh tieu chuan tuyen tien liet,... Qua giai phap y hoc co lay nhiem ket hop y hoc toi tan.

Benh vien y hoc co lan truyen kha dong nguoi mac benh den kham can than di toi dau cac buoi sang, nam gioi phai quyet dinh kham can than den nhung thoi ky khac la trong ngay hay dat lich bang healthislife de rut ngan phuong thuc thuc hien thu tuc, cho kham can than.

Benh vien y hoc co lay lan trung uong kham nam khoa

Bv y hoc co lan trung uong kham cach dieu tri benh nam khoa bang yhct ket hop yhhd - anh: healthislife

4. Phong kham nam hoc cung voi hiem muon Ha Noi

Phong kham nam hoc cung voi hiem muon Ha Noi la mot trong cac dia chi y te dam bao hang dau trong linh vuc nam hoc, y hoc gioi dac tinh cung voi tra loi sinh san. Day la benh vien tu nhan tuy nhien duoc hau nhu benh nhan tin nhiem, chon lua toi kham ky cang tung ngay.

Benh vien tien hanh day du nhung buoc kham can than tong quat, kham ky luong rieng bo phan sinh duc cung kham theo chi dinh cua bac si chuyen khoa hay theo yeu cau cua nguoi co benh de giup cho benh o nam gioi tranh, phat hien cung voi tri benh ly nam khoa kip luc truoc luc hinh thanh hau qua.

Mot vai benh li nam khoa dang duoc kham can than va cach chua tai phong kham nam hoc cung voi hiem muon Ha Noi co nguy co ke den: benh roi loan cuong duong, mat can bang xuat tinh, suy nhay cam, man duc nam va nhung benh li khac ve he sinh san, sinh hoat tinh duc cung voi vo sinh nam.

Tham kham ky cang benh nam khoa tai benh vien la nhung bac si tu van gioi, co trinh do thuc te, ket hop cung he thong may moc tien tien, tan tien nhu he thong trang thiet bi de phong lab (ivf),chan doan hinh anh x-quang, sieu am, he thong phong mo sach co the, tien nghi,...Giup cho phuong thuc kham chua benh dien ra chinh xac, bao dam va thanh qua.

Luong benh nhan kha dong can nham rut ngan thoi ky cho doi, ban can dat lich kham ky luong truoc qua healthislife. Phong kham da co kham ky luong ca ngay thu 7 va sang chu nhat, benh o nam gioi co kha nang sap xep thoi ky don gian hon neu toi kham ky luong.

Commenti
URL di Trackback: